ПОЛОЖЕННЯ
про відокремлений підрозділ
Великоскельовський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад»

комунального закладу “Павлівське навчально-виховне
об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -
дошкільний навчальний заклад” Світловодської районної
ради Кіровоградської області”

І Загальні положення


1.1. Дане Положення визначає правовий статус, вид діяльності, порядок управління та інші питання діяльності відокремленого підрозділу.

1.2. Відокремлений підрозділ Великоскельовський навчально-виховний

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» є закладом освіти, який не є юридичною особою, а є відокремленим підрозділом юридичної особи, комунального закладу “Павлівське

навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад” Світловодської районної ради Кіровоградської області”, що розташована поза межами його місцезнаходження та здійснює делеговані їй функції і забезпечує потреби громадян у початковій, загальній середній освіті.

1.3. Найменування відокремленого підрозділу:

1.3.1. Повне: Відокремлений підрозділ Великоскельовський

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад» комунального закладу “Павлівське

навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад” Світловодської районної ради Кіровоградської області” (Далі - філія навчального закладу).

1.3.2. Скорочене: Відокремлений підрозділ Великоскельовський НВК КЗ “Павлівське НЕЮ”.

1.4. Адреса відокремленого підрозділу Великоскельовський

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад» комунального закладу “Павлівське

навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад” Світловодської районної ради Кіровоградської області”: 27541, Кіровоградська область, Світловодський район, с. Велика Скельова, вул. Першотравнева, 5.

1.5. Відокремлений підрозділ Великоскельовський навчально-виховний

комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів комунального закладу “Павлівське навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад” Світловодської районної ради Кіровоградської області”, заснована згідно рішення районної ради від 18 травня 2017 року № 230 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 21 грудня 2016 року №164 «Про створення комунального закладу «Павлівське навчально-виховне об’єднання Світловодської районної ради Кіровоградської області»

1.6. Філія навчального закладу створена на невизначений строк і при необхідності її діяльність може бути припинена у будь-який час за рішенням засновника.

1.7. Філія навчального закладу у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами органів управління освітою, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

1.8. Філія навчального закладу здійснює діяльність від імені юридичної особи - комунального закладу “Павлівське навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Світловодської районної ради Кіровоградської області” (далі - юридична особа, опорний навчальний заклад).

1.9. Головним завданням філії навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на початкову та базову загальну середню освіту, формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, а також створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

1.10.Філія навчального закладу може мати штамп та печатки, але за рішенням юридичної особи не може мати рахунків в установах державного казначейства.

1.11.Філія навчального закладу діє на підставі цього положення, яке розробляється органом управління юридичної особи та затверджується засновником юридичної особи.

1.12.Організаційна структура Філії навчального закладу та зміни до неї затверджуються органом управління юридичної особи.

1.13.Підпорядкування та підконтрольність Філії навчального закладу визначається згідно до затвердженої організаційної структури юридичної особи та її документів.

II. Функції філії, її права та обмеження в діяльності

2.1. Філія навчального закладу виконує функції початкової школи.

2.2. Головними завданнями філії є:

- забезпечення реалізації права громадян на початкову загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

2.3. Філія навчального закладу несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання фінансової дисципліни.

2.4. У філії навчального закладу визначена українська мова навчання, може бути запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної складової навчального плану.

2.5. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у філії навчального закладу установлюється мережа класів, факультативів та інших форм навчально-виховного процесу.

2.6. Методична рада, методичні об’єднання, творчі групи, соціально-психологічна служба створюються та функціонують на базі юридичної особи опорного навчального закладу.

2.7. Учні забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками відповідних закладів охорони здоров’я у встановленому порядку.

2.8. У філії навчального закладу організовується гаряче харчування, в тому числі за кошти державного, районного бюджетів, бюджету селищної ради, кошти батьків учнів.

2.9. Філія навчального закладу обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному центральним органом державного управління освітою. Філія, розташована у сільській місцевості, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладуможе створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи.

III. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Філія планує свою роботу відповідно до перспективного та річного плану опорного навчального закладу.

План роботи філії затверджується радою опорного навчального закладу.

3.2. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філій опорного закладу розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених центральним органом державного управління освітою, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у філіях навчального закладу, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується відповідним органом управління освітою Світловодської районної державної адміністрації.

3.3. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри, режим роботи опорного закладу та його філій) встановлюється директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

3.4. Філія закладу працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу державного управління освітою, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Філія навчального закладу здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання у режимі п’ятиденного робочого тижня.

3.6. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого рокунавчання до іншого класу або навчального закладу.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до опорного навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3.7.У філіях навчального закладу для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня на початок кожного навчального року затверджується директором опорного навчального закладу.

3.8.Структура навчального року встановлюється закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із відповідним органом управління освітою Світловодської районної державної адміністрації.

Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.9.Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

3.11. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дев'ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою Світловодської районної державної адміністрації та відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.13. У філії навчального закладу визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень унавчанні учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів визначаються центральним органом державного управління освітою.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради опорного навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається згідно чинного законодавства.

Документи про освіту випускникам опорного навчального закладу та його філій видає опорний заклад.

IV. Виховний процес у філії навчального закладу

4.1. Виховання учнів у філії закладу здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

4.2. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.


4.3. У філії навчального закладу забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладів до вступу в будь-які громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.4. Дисципліна дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, статуту опорного навчального закладу, положення про філію навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.


V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу філії загальноосвітнього навчального закладу є:учні;

керівники опорного навчального закладу та філій; педагогічні працівники; психолог, соціальний педагог, бібліотекар; інші спеціалісти навчального закладу; батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

5.3. Учні мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у

закладі;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

- залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями,, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу; брати участь у різних видах трудової діяльності; дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічними працівниками філії навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки.

5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

5.7. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом державного управління освітою, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника опорного навчального закладу, завідувача філією;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати Статут опорного навчального закладу, положення про лілію, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника опорного навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

5.9. У філії навчального закладу обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять токів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку опорного навчального закладу, положення про філію навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника опорного навчального закладу, завідувача філією і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

5.12. Батьки та особи, які їх. замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми початкової загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту опорного навчального закладу, положення про філію навчального закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, філія навчального закладу або опорний навчальний заклад можуть порушувати клопотання про їх відповідальність ‘ згідно чинного законодавства.

VI. Управління філією закладу

6.1. Керівництво філією закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та положення про філію.

Завідувачем філією навчального закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра,

! стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Завідувач філією навчального закладу призначається на відповідним органом управління освітою Світловодської районної державної адміністрації згідно подання директора опорного навчального закладу, за погодженням із районною радою. Завідувач філією навчального закладу підпорядковується директору опорного навчального закладу.

Призначення та звільнення заступників завідувача філією закладу здійснюється за поданням директора опорного закладу та завідувача філією навчального закладу з дотриманням чинного законодавства.

6.2. Завідувач філією навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування

учнів;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах конференціях) колективу.

6.3. У філії навчального закладу можуть створюватись учнівські та учительські об’єднання, що діють відповідно до чинного законодавства України.

6.4. У разі необхідності скликаються загальні збори (конференція) філії навчального закладу.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

- представників опорного навчального закладу;

- працівників філії - зборами трудового колективу філії;

- батьків - класними батьківськими зборами.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини ' делегатів кожної категорії.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

6.5. Органом громадського самоврядування філії навчального закладу є гада філії навчального закладу.

6.5.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,

І громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення [ навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління;- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.5.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного психолого-педагогічного клімату;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними ^соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.5.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких , причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.5.4. Рада філії навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, : суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома дирекції опорного навчального закладу, педагогічного колективу, учнів, батьків, бо осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди дирекції опорного навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, дирекції, профспілкового комітету навчального закладу.

6.5.5. Очолює раду філії навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради опорного навчального закладу.

Головою ради не можуть бути завідувач та його заступники.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються щільності, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, р: веденням оздоровчих та культурно-масових заходів.


VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база філії навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

7.2. Майно, закріплене за філією навчального закладу, належить закладу і в правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього.

7.3. Філія навчального закладу відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за Ь: тримання вимог та норм з їх охорони.


7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна філії навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані філії навчального закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.


7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії навчального
складу може включати навчальні кабінети, майстерні, а також спортивний,

актовий і читальний зали, бібліотеку, архів, медичний і комп'ютерний кабінети,
»їдальню, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного
персоналу, кабінети психолога, соціального педагога, педагога-організатора,
методичний кабінет.

Філія навчального закладу має земельну ділянку, де розміщується
спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

7.6. Основні фонди філії навчального закладу не можуть бути предметом
безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших
юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або
відчужені у будь-який засіб без згоди власника.VIII. Фінансово-господарська діяльність


8.1. Фінансово-господарська діяльність філії навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Фінансування філії навчального закладу здійснюється його засно вником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.


8.3. Філія навчального закладу працює за штатним розписом, який затверджується відповідним органом управління освітою Світловодської РАЙОННОЇ державної адміністрації за поданням директора опорного навчального закладу.

8.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у філії закладу визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства квіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до афери управління яких належать заклади. Бухгалтерський облік у філії вкладу здійснюється через централізовану бухгалтерію.

8.5. Звітність про діяльність філії навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

8.6. Отримані доходи (прибутки) або їх частини відокремленого підрозділу підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та намірів діяльності, визначених її установчими документами.IX, Контроль за діяльністю філії навчального закладу


9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу, його

філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

X. Реорганізація або ліквідація філії навчального закладу

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії навчального закладу приймає засновник.

10.2. У разі ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)
активи відокремленого структурного підрозділу повинні бути передані одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до
доходу бюджету.

10.3. Реорганізація або ліквідація філії навчального закладу проводиться

відповідно до чинного законодавства.


Кiлькiсть переглядiв: 148

Коментарi